Jste zde

Hledáme zpracovatele

Po vstupu ČR do EU v r. 2004 se stal evropský trh otevřeným pro exportující podniky, které až dosud jednotná pravidla chování podnikatelů vzhledem k právním předpisům a evropským normám respektovaly u výrobků určených k vývozu, a to obráceným směrem, tedy dovnitř ČR. To mělo významné praktické dopady. Každý český podnikatel - výrobce nebo dodavatel procesu nebo služby – musí při vstupu na evropský trh počítat s tím, že se ocitá v konkurenčním prostředí, tvořeném početnými firmami v evropských zemí. Názor, že výrobek není určen k jinému účelu než jen pro omezené používání v ČR, a proto se nemusí řídit příslušnou evropskou normou, neobstojí, protože konkurence, která má v rámci volného pohybu zboží volný přístup na český trh, toho může využít dodáním výrobků, které požadavky splňují.
 
Tento proces vede k přirozenému požadavku po kvalitních, certifikovaných výrobcích, vyhovujících požadavkům českých technických norem ČSN, které jsou s evropskými normami identické. V souvislosti s tím je nutné si uvědomit zcela zásadní věc, a to že na tvorbu evropských norem je třeba pohlížet jako na přímou tvorbu českých technických norem. Je tedy potřeba, aby se zvyšoval zájem podnikatelských subjektů o aktivní účast při tvorbě evropských norem.
Agentura nezpracovává návrhy ČSN, jejich zpracování organizuje a zajišťuje smluvně. Součástí smluvního ujednání je dohodnutý zpracovatel, termínované etapy zařazeného normalizačního úkolu a způsob financování. Další podrobnosti naleznete zde, informace např. o způsobu financování v dokumentu Pokyny pro sestavování plánu technické normalizace na rok 2018.
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese normalizace@agentura-cas.cz
 
V současné době hledáme zpracovatele po technické komise:
 

Oddělení strojírenství

CEN/TC 198

Tiskové a papírenské stroje - bezpečnost

Printing and paper machinery - safety

CEN/TC 458

Míchací a mísicí průmyslová zařízení

Stirring and mixing industrial equipment

ISO/TC 131

Hydraulické a pneumatické systémy

Fluid power systems

ISO/TC 22

Silniční vozidla

Road vehicles

ISO/TC 241

Systém managementu silniční dopravy

Road-Traffic Safety Management System

ISO/TC 298

Vzácné zeminy

Rare earth

 

Oddělení elektrotechniky

CLC/SR 32A 

Vysokonapěťové pojistky

High-voltage fuses

CLC/SR 73

Zkratové proudy

Short-circuit currents

CLC/SR 90

Supravodivost

Superconductivity

CLC/TC 7X

Venkovní elektrické vodiče

Overhead electrical conductors

IEC/TC 7

Venkovní elektrické vodiče

Overhead electrical conductors

IEC/SC 32A

Vysokonapěťové pojistky

High-voltage fuses

IEC/TC 73

Zkratové proudy

Short-circuit currents

IEC/TC 90

Supravodivost

Superconductivity

CEN/SS F12

Systémy informačních postupů

Information processing systems

CEN/TC 225

AIDC technologie

AIDC technologies

CEN/TC 428

ICT profesionalita a digitální pravomoci

ICT professionalism and Digital competences

CEN/TC 440

Elektronické veřejné zakázky

Electronic public procurement

CEN/TC 445

Výměna digitálních informací v pojišťovnictví

Digital Information Interchange in the Insurance Industry

CEN/WSXFS

eRozšíření pro finanční služby

eXtensions for Financial Services

ISO/IEC/JTC 1/SC 6

Telekomunikace a výměna informací mezi systémy

Telecommunications and information exchange between systems

ISO/IEC/JTC 1/SC 29

Kódování zvukových, obrazových a multimediálních  a hypermediálních informací

Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information

ISO/IEC/JTC 1/SC 31

Metody automatické identifikace a sběr dat

Automatic identification and data capture techniques

ISO/IEC/JTC 1/SC 39

Udržitelnost pro informační technologie a informačními technologiemi

Sustainability for and by Information Technology

ISO/IEC/JTC 1/SC 41

Internet věcí a souvisící technologie

Internet of things and related technologies

ISO/IEC/JTC 1/SC 42

Umělá inteligence

Artificial intelligence

ISO/TC 295

Sběr auditních dat

Audit data collection

ISO/TC 68

Finanční služby

Financial services

ISO/TC 68/SC 2

Finanční služby a bezpečnost

Financial Services, security

ISO/TC 68/SC 4

Cenné papíry a příbuzné finanční nástroje

Securities and related financial instruments

ISO/TC 68/SC 8

Referenční údaje pro finanční služby

Reference data for financial services

ISO/TC 68/SC 9

Výměna informací pro finanční služby

Information exchange for financial services

ISO/TC 68/SC 7

Základní činnosti bankovnictví

Core banking

ISO/TC 154

Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a správě

Processes, data elements and documents in commervce, industry and administration

CLC/SR 94

Elektrická dvoustavová relé

All-or-nothing electrical relays

IEC/TC 94

Elektrická dvoustavová relé

All-or-nothing electrical relays    

IEC/TC 123

Normalizace v oblasti řízení prostředků ve výkonových sítích

Standardization of the management of assets in power systems

 

Oddělení stavebnictví

CEN/SS B02

Konstrukce

Structures

CEN/SS B09

Tepelněizolační záležitosti

Thermal matters

CEN/TC 184

Speciální technická keramika

Advanced technical ceramics

CEN/TC 217

Povrchy pro sportovní plochy

Surfaces for sport areas

CEN/TC 315

Zařízení pro diváky

Spectator facilities

CEN/TC 349

Těsnicí materiály pro stavební konstrukce

Sealants for joints in building construction

CEN/TC 361

Projektová komise - Hydroizolační silnovrstvé polymerem modifikované asfaltové povlaky -  Definice/požadavky a zkušební metody

Project Committee - Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions/requirements and test methods

CEN/TC 422

Projektová komise - Systémy větrání postranními clonami

Project Committee - Side curtains ventilation systems

ISO/TC 59

Pozemní stavby

Building constraction

ISO/TC 71

Beton. Železobeton a předpjatý beton.

Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete

ISO/TC 77

Azbestocementové výrobky

Products in fibre reinforced cement   

ISO/TC 205

Navrhování  vnitřního prostředí staveb

Building environment design

 

Oddělení chemie a životního prostředí

CEN/TC 93

Žebříky

Ladders

CEN/TC 276

Povrchově aktivní látky

Surface active agents

CEN/TC 298

Pigmenty a plniva 

Pigments and extenders   

CEN/TC 302

Mléko a mléčné výrobky – Metody odběru vzorků a analýzy

Milk and milk products – Methods of sampling and analysis

CEN/TC 338

Cereálie a cereální produkty

Cereal and cereal products

CEN/TC 347

Metody pro analýzu alergenů

Methods for analysis of allergens

CEN/TC 429

Hygiena potravin - Komerční myčky nádobí - Hygienické požadavky a zkoušení

Food hygiene - Commercial warewashing machines - Hygiene requirements and testing

CEN/TC 437

Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret

Electronic cigarettes and e-liquids

CEN/TC 454

Řasy a produkty z řas

Algae and algae products

ISO/TC 91

Povrchově aktivní látky

Surface active agents

ISO/TC 256

Pigmenty a plniva

Pigments and extenders