Jste zde

Systémy managementu a společenská odpovědnost

ISO 9000:2015 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary
Zavedena v ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
 
Tato mezinárodní norma popisuje základní pojmy a zásady managementu kvality, které jsou všeobecně použitelné pro
 • organizace, které usilují o udržitelný úspěch prostřednictvím zavedení systému managementu kvality;
 • zákazníky, kteří usilují o získání důvěry ve schopnost organizace trvale poskytovat produkty a služby vyhovující jejich požadavkům;
 • organizace, které usilují o získání důvěry v jejich dodavatelském řetězci, že požadavky na produkt a službu budou splněny;
 • organizace a zainteresované strany, které usilují o zlepšení komunikace prostřednictvím společného porozumění slovní zásobě používané v managementu kvality;
 • organizace provádějící posuzování shody podle požadavků ISO 9001;
 • poskytovatele výcviku/školení, posuzování nebo poradenství v managementu kvality;
 • zpracovatele příslušných norem.
Specifikuje termíny a definice, které platí pro všechny normy managementu kvality a systému managementu kvality, které vypracovala ISO/TC 176.
 
ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements
Zavedena v ČSN EN ISO 9001:2016 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky
 
V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt nebo službu, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů, a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování. Požadavky normy jsou aplikovatelné v jakékoliv organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje. Norma používá rámec vypracovaný ISO s cílem zlepšit sladění mezinárodních norem systémů managementu.
 
Tato mezinárodní norma využívá procesní přístup a zvažování rizik. Procesní přístup, který zahrnuje cyklus PDCA, umožňuje organizaci ujistit se, že jsou pro její procesy zajištěny a řízeny odpovídající zdroje, jsou stanoveny příležitosti ke zlepšování a jedná se podle nich. Zvažování rizik umožňuje organizaci určit faktory, které by mohly způsobit odchýlení jejích procesů a jejího systému managementu kvality od plánovaných výsledků, dále zavést preventivní nástroje řízení s cílem minimalizovat negativní účinky a maximálně využít příležitosti, které nastanou.
 
Pro přechod z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 bylo na mezinárodní úrovni dohodnuto tříleté období od vydání této technické normy, tj. od září 2015. Případné dotazy týkající se certifikace doporučujeme směřovat na akreditované organizace vydávající certifikáty podle těchto norem.
 
ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach
Zavedena v ČSN EN ISO 9004:2010 (01 0324) Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality
 
Norma poskytuje návod sloužící jako podpora dosahování trvale udržitelného úspěchu jakékoli organizace působící v neustále se měnícím prostředí. Poskytuje širší pohled na systémy managementu kvality než norma ISO 9001 a podrobněji rozpracovává některá dílčí témata, jako jsou například management znalostí a inovace. Součástí normy je i tabulka pro sebehodnocení organizace vzhledem k různým úrovním vyspělosti systému managementu kvality. Norma není určena pro certifikaci.
 
V současné době probíhá revize ISO 9004.
 
Více informací o těchto normách a podpůrné materiály pro jejich používání najdete na webových stránkách ISO. Mezinárodní normy řady ISO 9000 vypracovala technická komise Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 176 Quality management and quality assurance (Management kvality a prokazování kvality). Výše uvedené normy byly schváleny Evropským výborem pro normalizaci (CEN) jako normy EN ISO bez jakýchkoliv modifikací.
Normy systému managementu kvality na národní úrovni patří do oblasti působnosti technické normalizační komise TNK 6 Management kvality a prokazování kvality.
 
 
ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
Účelem této normy je poskytnout organizacím systematický rámec pro ochranu životního prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami.
 
Norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které může organizace použít pro zvýšení environmentální výkonnosti. Je určena pro použití organizací, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem.
 
Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její velikost, typ a charakter a platí pro environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, které si organizace určí, že je může buď řídit, nebo je může ovlivnit s přihlédnutím k hlediskům životního cyklu. Tato norma neuvádí specifická kritéria environmentální výkonnosti.
 
Příloha A této normy poskytuje vysvětlující informace s cílem zabránit nesprávné interpretaci požadavků. Příloha B ukazuje rozsáhlé technické porovnání předchozího vydání mezinárodní normy a tohoto vydání. Návod týkající se implementace systémů environmentálního managementu je uveden v ISO 14004.
 
Norma odpovídá požadavkům ISO týkajícím se norem pro systémy managementu. Tyto požadavky zahrnují strukturu na vysoké úrovni, identický základní text a běžné termíny se základními definicemi, které jsou navrženy tak, aby byly přínosem pro uživatele, kteří implementují několik norem ISO pro systémy managementu. Tato mezinárodní norma umožňuje organizaci používat běžný přístup a uvažování založené na rizicích s cílem sjednotit svůj systém environmentálního managementu s požadavky jiných systémů managementu.
 
Více informací o ISO 14001 (i dalších normách řady ISO 14000) o podpůrné materiály pro její používání, včetně příručky pro malé a střední podniky, najdete na webových stránkách ISO.
 
 
ČSN ISO 26000 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti (2011)
Tato norma poskytuje „metodické“ pokyny k základním principům společenské odpovědnosti, přičemž rozlišuje společenskou odpovědnost a zapojení zainteresovaných stran, základní témata a otázky náležící do oblasti společenské odpovědnosti. Současně nabízí pokyny ke způsobům integrace společensky odpovědného chování v organizaci. Zdůrazňuje význam výsledků a zlepšení profilu v oblasti společenské odpovědnosti pro organizaci a její udržitelný rozvoj.
 
Norma je určená k použití pro všechny typy organizací v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru, bez ohledu na jejich velikost a na to, zda působí v rozvojových či rozvinutých zemích. I když ne všechny části této mezinárodní normy budou stejně užitečné pro všechny organizace, veškerá klíčová témata jsou relevantní pro každou organizaci.
 
Základní témata se skládají z řady otázek a je na individuální odpovědnosti každé organizace stanovit otázky, jejichž řešení je pro ni relevantní a významné, a to pomocí vlastních úvah a dialogu se zainteresovanými stranami.
 
Pro přechod z ISO 14001:2004 na ISO 14001:2015 bylo na mezinárodní úrovni dohodnuto tříleté období od vydání této technické normy, tj. od září 2015. Případné dotazy týkající se certifikace doporučujeme směřovat na akreditované organizace vydávající certifikáty podle této normy.
 
Více informací o ISO 26000 a podpůrné materiály pro její používání najdete na webových stránkách ISO.
 
 
ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky (2013)
Tato technická norma stanovuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelná pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez ohledu na jejich geografické umístění. V normě jsou zakomponovány požadavky na systém řízení, požadavky na jednotlivé pilíře CSR (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a sociální pilíř) a požadavky na zlepšování (v souladu s cyklem PDCA). Norma může být používána pro certifikaci.
 
Soulad s požadavky této technické normy umožní organizaci:
 • vytvářet, rozvíjet, udržovat a prosazovat principy a postupy v oblastech, které má organizace možnost ovlivňovat a usměrňovat, a tím přispívat k udržitelnému rozvoji, včetně kvality života společnosti;
 • dodržovat přijaté závazky ve vztahu ke společenské odpovědnosti;
 • důvěryhodně dokládat zainteresovaným stranám, že existující politika organizace, postupy a praxe jsou v souladu s požadavky tohoto dokumentu;
 • integrovat, implementovat a podporovat společensky odpovědné chování;
 • identifikovat a zapojit zainteresované strany;
 • nechat si certifikovat systém managementu společenské odpovědnosti externí organizací.
 
Systém managementu společenské odpovědnosti v tomto dokumentu vychází z principů a členění norem pro ostatní systémy managementu.
 
Vzhledem k tomu, že společenská odpovědnost může pro některé organizace znamenat novou, dosud nepoznanou problematiku, do normy byly doplněny přílohy s návodem a dalšími doplňujícími informacemi.
 
 
ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití (2012)
Systém managementu hospodaření s energií umožňuje organizacím přijmout systematický přístup k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti, včetně energetické účinnosti, využití a spotřeby energie. Norma ČSN EN ISO 50001 specifikuje požadavky na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování tohoto systému managementu. Její implementace má vést ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí a snižování nákladů na energii prostřednictvím systematického managementu hospodaření s energií.
 
Norma je založena na přístupu k neustálému zlepšování podle modelu Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA) a začleňuje management hospodaření s energií do každodenních postupů organizace.
Norma byla vytvořena pro samostatné využití, ale organizace ji mohou integrovat do dalších systémů managementu, včetně systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a lze ji uplatnit na všechny druhy využívané energie a v organizacích všech typů a velikostí, bez ohledu na geografické, kulturní nebo sociální podmínky.
 
Více informací o ISO 50001 a podpůrné materiály pro její používání najdete na webových stránkách ISO.
 
 
Management rizik (ISO 31000)
Oblastí managementu rizik se zabývají následující dokumenty:
 1. ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary
 2. ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines – norma nyní prochází revizí v ISO (viz http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm)
 3. IEC/ISO 31010:2009 Risk management – Risk assessment techniques
Tyto dokumenty obsahují základní terminologii, zásady, návody a metody hodnocení pro management rizik.
 
Organizace všech typů a velikostí jsou vystaveny působení vnitřních a vnějších faktorů a vlivů, které vytvářejí nejistotu, zda a kdy dosáhnou svých cílů. Účinek, který má tato nejistota na dosažení cílů organizace, je riziko.
 
Organizace stále více používají v praxi management rizik nejen z důvodů legislativních požadavků, ale proto, aby řídily ohrožení svých cílů a zlepšily řízení potenciálních příležitostí. Aby byl management rizik v rámci celé organizace smysluplný, efektivní a koherentní, je vhodné jej integrovat do celkového managementu, strategie a plánování, procesů podávání hlášení, politik, hodnot a kultury organizace.
 
Výše uvedené dokumenty byly do soustavy ČSN zavedeny překladem:
 • TNI 01 0350 Management rizik – Slovník (Pokyn 73) (01 0350), vydána v srpnu 2010; tento dokument poskytuje základní slovník pro management rizik.
 • ČSN ISO 31000 Management rizik – Principy a směrnice (01 0351), vydána v říjnu 2010; tato norma poskytuje uživatelům návody a principy, jak řídit jakékoli formy rizika systematickým, transparentním a spolehlivým způsobem a jak systematicky zavést management rizik do celkového managementu organizace. Tato norma není určena pro účely certifikace.
 • ČSN IEC/ISO 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik, vydána v lednu 2011; Tato norma je podpůrnou normou pro ISO 31000 a je v ní poskytnut návod k volbě a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik.

Více informací o ISO 31000 (i dalších dokumentech pro management rizik) a podpůrné materiály pro její používání, včetně příručky pro malé a střední podniky, najdete na webových stránkách ISO.