Jste zde

Otázky a odpovědi k distribuci norem a k systému ČSN online

2017-12-18

Informace o distribuci elektronických a tištěných norem  v otázkách a odpovědích.

Jak jsou prodávány tištěné normy?

Prodej tištěných norem zajišťuje Zákaznické centrum ČAS a smluvní prodejci. Seznam prodejců zveřejňujeme na v části Produky a služby, Prodejci tištěných norem.

Tištěné normy lze koupit v Zákaznickém centru ČAS na počkání, pokud se jedná o menší množství norem. Větší množství norem a zahraniční normy je třeba předem objednat info@agentura-cas.cz.

Prodávají se jednotlivé normy v elektronické podobě, v PDF formátu?

Ne, normy ČSN v PDF formátu se neprodávají jednotlivě, ale je k nim poskytován placený internetový přístup (formou předplatného do databáze). Systém se jmenuje ČSN online. Vstup do systému je na stránkách Agentury. ČSN eletronické podobě si lze prohlížet ve studovně v Zákaznickém centru ČAS.

Jaké jsou možnosti získání internetového přístupu k ČSN?

Internetový přístup může získat kterákoliv firma, nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v ČR, která má vlastní e-mailovou adresu.
Pro firmy a pro jednotlivé osoby jsou použity dva oddělené systémy.
Jsou to: "ČSN online pro firmy" a "ČSN online pro jednotlivce".

Jaký je hlavní rozdíl mezi internetovým přístupem pro firmy a pro jednotlivce

Systém ČSN online pro firmy je vytvořen tak, aby umožňoval firmě (zákazníkovi) správu jeho uživatelů. Jeho to jeho hlavní výhodou. Další výhodou je pouze jedna platba za předplacené období za všechny uživatele najednou a v jediné faktuře. Nejnižší počet uživatelů je 2.

Naproti tomu systém ČSN online pro jednotlivce je určen pro jednotlivé osoby, živnostníky nebo malé firmy, které nebudou chtít mít více než jednoho nebo dva uživatele. 

Obě varianty přístupu do ČSN online lze jednoduše objednat pomocí webového formuláře.  

Jaké jsou další rozdíly mezi internetovým přístupem pro firmy a pro jednotlivce?

Systém ČSN online pro firmy :

Správu uživatelů, jejich přidávání, odebírání a nastavování práv má ve svých rukou firma (zákazník). Může samostatně přidávat nové uživatele až do počtu uvedeného ve smlouvě a předplaceného.
K této činnosti určí firma odpovědnou osobu, pracovníka své firmy (tzv. správce uživatelů).
Správa uživatelů je činnost, nevyžadující žádné speciální počítačové znalosti.

Přístup do systému je poskytován na základě smlouvy, ve které firma určí počet svých uživatelů, které chce v systému mít.
Do ČSN online je zavedena jako první osoba, uvedená ve smlouvě jako správce uživatelů. Tento správce pak zavede do databáze ostatní uživatele. Je vhodné, aby správcem byl někdo, kdo sám normy běžně používá, protože za jeho přístup se poplatek platí stejně jako za každého jiného uživatele. Není nutné ani účelné, aby to byl pracovník IT (např. správce počítačové sítě). Jde o poměrně jednoduchou činnost pomocí webového uživatelského prostředí. Lze také použít novou roli "objednávající osoby". Tato osoba má vlastní přístup do ČSN online, nemá právo k administraci uživatelů, nemá přístup k textům ČSN a proto se za ni neplatí. Po skončení předplaceného období může provést prodloužení smlouvy nebo v průběhu předplaceného období dokupování tiskových stránek, případně  dokupování dalších uživatelských přístupů. Nejedná se o zástupce zákazníka podepisující smlouvu, ale o pracovníka, pověřeného nebo oprávněného k objednávání služeb a výrobků. Tuto roli není nezbytné použít  (A pokud k tomu není na straně zákazníka podstatný důvod, ani to příliš nedoporučujeme.). Všechny zmíněné činnosti totiž může provádět správce uživatelů.  Smlouvu podepisuje jedna oprávněná osoba - zástupce firmy, případně ještě druhý zástupce firmy, je-li to nezbytné.

Systém ČSN online pro jednotlivce:

Získání přístupu je poněkud jednodušší, než v případě Systému ČSN online pro firmy. Není totiž nutná smlouva. Na každého zaregistrovaného uživatele však bude vystaven samostatný platební doklad a musí být provedena samostatná platba. To je samozřejmě nevhodné pro firmy s více uživateli. Firma také nemá v systému pro jednotlivce kontrolu nad seznamem svých uživatelů a nemůže provádět jejich správu.

Jak postupovat při získání internetového přístupu k normám?

Pokud jste firmou, která chce mít přístup pro více osob a mít možnost spravovat své uživatele, proveďte registraci nového zákazníka v ČSN online pro firmy s více uživateli. Promyslete, kolik uživatelů budete chtít v systému mít, kolik jich bude moci normy pouze číst a kolik tisknout. Další podrobnosti jsou uvedeny zde v návodu. Pak vyplňte pečlivě všechny údaje, vytiskněte a podepište smlouvu a její sken vložte zpět do ČSN online. Sken musí být v PDF formátu se všemi stránkami smlouvy včetně příloh.  E-mailem obdržíte automaticky vytvořenou fakturu. Přístup bude zprovozněn až po jejím zaplacení.

Pokud jste samostatnou podnikající nebo nepodnikající osobou nebo firmou s požadavkem přístupu pro jedinou osobu, vstupte do registračního systému systému ČSN online pro jednotlivce, zaregistrujte se a zvolte cenovou variantu přístupu. Pak zaplaťte bankovním převodem nebo pomocí platební karty přes internet. Automaticky vytvořenou fakturu obdržíte e-mailem. Po zaplacení dostanete ještě jeden doklad, potvrzující zaplacení.

Po registraci se Vám automaticky vygeneruje heslo, které odešle náš server na e-mail uživatele.

Kolik za přístup do ČSN online zaplatím?

Ceny jsou určeny ceníkem, zveřejněným ve Věstníku ÚNMZ.

Ceník ČSN online i ceník tištěných norem je zde: CENIK-CAS.pdf

Systém ČSN online pro firmy

V tomto systému platí firma za počet uživatelů, uvedených ve smlouvě. Poplatek se platí jedenkrát za stanovené období a za všechny uživatele na jedné faktuře. Je možno kombinovat různé typy licencí, uvedené v ceníku, ale nelze kombinovat různá předplacená období.

Systém ČSN online pro jednotlivce
V systému pro jednotlivce jsou rovněž zahrnuty varianty, uvedené v ceníku. Platba se však provádí za každého uživatele zvlášť na základě jednotlivých faktur.

Jsme veřejná knihovna nebo škola a chceme mít přístup k normám v naší studovně, pro naše členy, studenty nebo návštěvníky.

Pro tyto případy počítá ceník s variantou internetového přístupu s odlišnou cenou. Podmínkou přístupu je, aby subjekt naplňoval podmínky zákona 257/2001 Sb., o knihovnách. Další podmínkou je přístup z počítače, umístěného v prostorech knihovny nebo studovny. Přístup je umožněn z max. 2 počítačů. Tisk norem není povolen. Tento typ licence je v ceníku nazván: "Pro knihovny, bez možnosti tisku, jeden přístup platný 12 měsíců". Tuto typ licenci nelze získat elektronickou registrací v ČSN online, ale pouze zasláním  požadavku na info@agentura-cas.cz

Jaký potřebuji software, abych mohl do systému ČSN online vstoupit?

Musíte být samozřejmě v systému zaveden a mít přístupové heslo. PDF soubory jsou chráněny proti neoprávněnému šíření. Pro jejich otevření je proto kromě prohlížeče Adobe Reader (je zdarma) ještě potřeba tzv. plug-in, zásuvný modul firmy FileOpen. Ten si stáhnete z ČSN online. ČSN online lze používat i na tabletech s operačním systémem Windows a iOS. Pro operační systém iOS je nutné místo pluginu použít FileOpenViewer (dostupný v Apple Store). Alternativní prohlížeče PDF nelze použít a rovněž nelze naše PDF soubory otevřít přímo v okně webového prohlížeče. Zařízení s operačním systémem Android nelze použít.

Mohou se vyskytnout při instalaci nějaké problémy?

Řešení problému hledejte vždy nejprve v tzv. Často kladených dotazech v ČSN online. Pokud tam řešení nenaleznete, pište na kontaktní e-mailové adresy, uvedené v ČSN online.

Kam se obrátit v případě potíží?

Především prostudujte pečlivě všechny dostupné rady na stránkách Agentury a v systému ČSN online, hlavně v sekci Často kladené dotazy.
Většina potíží vzniká z jednoduchých příčin a je relativně lehce odstranitelná. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte nejdříve na odpovědnou osobu, správce uživatelů ve vaší firmě (pokud máte přístup pro více uživatelů sjednaný na základě smlouvy). Tento pracovník by měl mít dostatek informací a měl by dokázat běžné problémy identifikovat a vyřešit. Je také jedinou (smluvně stanovenou) kontaktní osobou ve vztahu k nám. Kdo takovou osobou za vaší firmu je, zjistíte po přihlášení do systému ČSN online na vstupní stránce .

Pro technickou a organizační podporu jsou určeny e-mailové adresy, uvedené v ČSN online. Jsou v obou výše uvedených typech ČSN online rozdílné. Používejte je však uvážlivě, až po vyčerpání všech ostatních možností a po prostudování speciálních Často kladených dotazů přímo v ČSN online. Uživatelů systému ČSN online jsou desetitisíce a naše pracovní kapacity jsou omezené.

V žádném případě neodpovídejte na automaticky generované zprávy (avíza). Z textu e-mailové zprávy takovou automatickou zprávu snadno poznáte. Adresa, z nichž jsou automatické zprávy generovány, není ručně obsluhována a zprávy mohou být automaticky mazány.